logo

Vision Architecture s.r.o.
PDF Print Email

                                                                                  

                                                                      

 

 

Projektová dokumentace stavby (DÚR, DSP, TD, DPS, DSPS)

Inženýrská činnost, projednání dokumentace s orgány státní správy a zajištění všech povolení stavby

Zpracování návrhů interiérů
Zpracovnání výkazu výměr a rozpočtu, asistence pŕi výběru zhotovitele stavby
Autorský dozor a technický dozor investora
Činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi
Geodetické zaměření, pasporty, dokumentace skutečného provedení
Program Nový panel - dotace na revitalizaci panelových domů
Zelená úsporám - kompletní servis od návrhu po vyřízení žádosti o dotaci
Zpracování urbanistického konceptu a architektonické studie

Zpracování dokumentace stavby:

Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí, Environmental Impact Assessment (EIA)
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Tender. dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele (TD)
Dokumentace k provedení stavby (DPS)
Dokumentace změny stavby před dokončením (ZSPD)
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Dok. změny stavby, dokumentace změny v užívání stavby (DZS)
Tepelně-technické posouzení stavby, průkaz energetické náročnosti budov
Dokumentace a energetické hodnocení k žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám

Projednání dokumentace s orgány státní správy a zajištění všech povolení stavby
Zpracování návrhů interiérů
Zpracovnání výkazu výměr a rozpočtu, asistence při výběru zhotovitele stavby
Lokalizace projektu vytvořeného v zahraničí do českých legislativních podmínek
Zpracování projektové dokumentace
Autorský dozor
Technický dozor investora
Činnosti koordinátora BOZP na staveništi
Zelená úsporám - zateplení objektu
Nový panel - revitalizace panelových domů
Eurofondy - zprostředkujeme dotaci dle aktuální nabídky evropských dotačních programů
Programy ministerstev ČR - dotace Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Geodetické (výškopisné a polohopisné) zaměření staveniště, vytýčení stavby
Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum
Studie oslunění a denního osvětlení, měření umělého osvětlení
Akustická studie a měření hluku
Dendrologický a biologický průzkum (průzkum fauny a flory)
Dopravní studie, návrhy DIO
Stavebně-historický a stavebně-technický průzkum, mykologický průzkum

Pojištění profesní odpovědnosti pro konkrétní projekt lze sjednat v limitu 20 mil.Kč.